...
logo

Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА/АБО ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН (СИСТЕМ)

«AVTOMOTIV SERVICE», у подальшому – «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, у подальшому – «Замовник», з іншої сторони, уклали даний Публічний договір (оферту) про технічне обслуговування, ремонт транспортного засобу та/або його складових частин (систем) (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про технічне обслуговування, ремонт транспортного засобу та/або його складових частин (систем) на визначених нижче умовах:

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

AVTOMOTIV SERVICE – суб’єкти господарювання, що діють на підставі договору про партнерство.

Договір – цей публічний договір (оферта) про технічне обслуговування, ремонт транспортного засобу та/або його складових частин (систем).

Послуги – послуги з технічного обслуговування, ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем).

Акцепт – повне, безумовне й беззастережне прийняття Замовником умов Публічного договору оферти без підпису письмового примірника Сторонами. Порядок Акцепту визначений у п.1.4. даного Договору.

Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа,  юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт Виконавця розташований за посиланнями https://avtomotiv.in.ua/ або безпосередньо особисто звернулася до Виконавця та акцептувала даний Договір шляхом передачі транспортного засобу на технічне обслуговування, ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем).

Виконавець – суб’єкт господарювання, що надає послуги з технічного обслуговування та/або ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем).

Заявка на ремонт– належно оформлений документ, на підставі якого Замовник передає транспортний засіб Виконавцю для надання послуг (виконання робіт) з технічного обслуговування та/або ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем).

Акт наданих послуг –документ, який відображає факт виконання робіт/надання послуг та конкретні види робіт/послуг, які були надані з зазначенням їх вартості та терміну виконання.

Використання поняття «надання послуг» та «виконання робіт» за цим договором є тотожними.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним двосторонньому Договору, що підписуються у таких випадках Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт звернення Замовника до Виконавця та оформлення Заявки на ремонт;
 • факт оформлення Заявка на ремонт на інтернет-сайті Виконавця https://avtomotiv.in.ua/ шляхом тицяння кнопки «Записатися» та/або «Записатися на діагностику» та заповнення відповідної форми звернення;
 • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором;
 • направлення Замовником через сайт Виконавця https://avtomotiv.in.ua/ та/або засобами телефонії та/або електронного зв’язку запиту на запис для отримання послуги;
 • направлення Замовником запиту на отримання послуги шляхом застосування месенджерів (viber, telegram, whatsApp та інші, що взаємно використовуються сторонами).

1.5. Акцептуючи цей Договір, Замовник розуміє, що з метою підвищення якості обслуговування телефонні розмови між Виконавцем та Замовником можуть бути записані та використані Виконавцем в якості доказів під час виникнення спірних ситуацій.

1.6. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.7. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах, ніж визначені цим Публічним договором (офертою), не допускається.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем), у тому числі з використанням запасних частин, складових частин, систем (далі – Матеріали) як Замовника, так і спеціально замовлених Виконавцем.

Замовник бере на себе зобов’язання прийняти й оплатити ці послуги, а також вартість використаних Матеріалів Виконавця в розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору. Виконавець має право у разі необхідності залучати власних партнерів та/або третіх осіб для якісного і оперативного виконання покладених на себе зобов’язань.

2.2. Перелік робіт з технічного обслуговування та ремонту, а також перелік Матеріалів, що використовуються, вказуються у відповідному Акті наданих послуг (далі – Акт наданих послуг), які є невід’ємною частиною цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Матеріалів, послуг (робіт) з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем) погоджується Сторонами та визначається у Заявці на ремонт. Після виконання робіт (послуг) Виконавець складає Акт наданих послуг.

3.2. У разі відсутності Матеріалів або неможливості під час складання прийому авто визначити їх кількість, у разі необхідності надання додаткових послуг (робіт) під час виконання цього Договору, обсяг (перелік) матеріалів (запасних частин, складових частин, систем) та додаткові послуги погоджуються із Замовником усно або в телефонному режимі. У разі, якщо погодження буде здійснено шляхом телефонного дзвінка, Замовник попереджений, що така розмова буде записана та може бути використана у разі необхідності як доказ належного погодження та виконання Виконавцем зобов’язання за цим пунктом Договору.

3.2.1. У випадку настання обставин, зазначених у п.3.2., 4.4.5. цього Договору, та за погодженням, у порядку п. 3.2. цього договору, Виконавець зазначає підсумкову вартість у відповідному Акті наданих послуг.

3.3. Оплата робіт (послуг) і Матеріалів здійснюється Замовником на підставі рахунку на оплату та/або Акту наданих послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу та/або його складових частин, які містять строк, наданий Замовнику для здійснення розрахунку. Моментом виконання робіт вважається направлення Замовнику повідомлення про готовність на електронну пошту, текстове повідомлення на мобільний номер чи з застосуванням месенджерів (viber, telegram, whatsApp тощо) або шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер, який було зазначено Замовником на сайті Виконавця для зворотного зв’язку. У разі, якщо повідомлення буде направлено шляхом здійснення телефонного дзвінка, Замовник попереджений, що така розмова буде записана та може бути використана у разі необхідності як доказ належного виконання Виконавцем зобов’язання за цим пунктом Договору.

3.3.1. У випадку, якщо Сторонами було погоджено у порядку п. 3.2. цього Договору на підставі п. 4.4.5. збільшення ціни, обсягу робіт (послуг), та/або збільшення ціни та/або кількості Матеріалів, Замовник зобов’язується здійснити оплату у порядку, визначеному п.3.3. цього Договору.

3.4. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.5. У разі, якщо Замовник не виконує вимоги пункту 3.3. цього Договору, то Виконавець має право припинити виконання робіт (надання послуг) та не несе відповідальність за часткове або повне невиконання п.2.1. Договору.

3.6. За згодою Сторін допускаються інші форми розрахунків, які не заборонені чинним законодавством України.

3.7. Ціни встановлюються у національній валюті України – гривні.

3.8. У разі підвищення курсу долара США та/або євро більш ніж на 10% з дня замовлення Виконавцем Матеріалів для виконання робіт (надання послуг) за цим Договором, Виконавець збільшує ціну Матеріалів, раніше погоджених з Замовником.

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН

4.1. Замовник Зобов’язаний:

4.1.1. своєчасно оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі та у строки, передбачені п. 3.3. цього Договору;

4.1.2. протягом 3-х робочих днів прийняти рішення про здійснення технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем);

4.1.3. прийняти транспортний засіб та/або його складові частини (системи) не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення Виконавця про закінчення робіт (надання послуг), але не пізніше дня підписання Акту наданих послуг;

4.1.4. у разі розірвання цього Договору сплатити Виконавцю вартість фактично виконаних робіт (наданих послуг), використаних Матеріалів Виконавця, а також компенсувати вартість Матеріалів, замовлених Виконавцем для виконання робіт (надання послуг), що вказується в Акті наданих послуг;

4.1.5. сплатити Виконавцю вартість простою транспортного засобу у розмірі 300,00 грн. (триста гривень 00 коп.) за добу, у випадку не виконання Замовником вимог п. 4.1.2. та на умовах визначених абзацом другим п. 5.3. цього Договору;

4.1.6. надати представнику Виконавця відповідні документи, які підтверджують право Замовника на користування транспортним засобом, а саме: посвідчення водія (та/або паспорт громадянина), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), доручення або довіреність від власника транспортного засобу;

4.1.7. не знаходитись у ремонтній зоні під час надання Виконавцем послуг (виконання робіт) з технічного обслуговування та/або ремонту транспортного засобу та/або його складових частин без дозволу та супроводу відповідальної особи Виконавця;

4.1.8. неухильно виконувати рекомендації Виконавця, вказані в Актах наданих послуг (за наявності);

4.1.9. У разі необхідності здійснити доплату за п.3.8 цього Договору;

4.1.10. За наявності тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.2. Замовник має право:

4.2.1. надавати Виконавцю власні Матеріали для виконання замовлених робіт (надання замовлених послуг);

4.2.2. отримувати гарантійні зобов’язання від Виконавця передбачені цим Договором.

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. забезпечити своєчасне і якісне виконання робіт (надання послуг), передбачених цим Договором;

4.3.2. повернути Замовнику передані ним Матеріали у разі їх невикористання;

4.3.3. провести вихідний контроль транспортного засобу, проінформувати Замовника про всі недоліки, що були виявлені під час виконання робіт (надання послуг) та про всі обмеження щодо експлуатації транспортного засобу, які були встановлені під час виконання робіт (надання послуг);

4.3.4. У випадку зміни цін на Матеріали та строку виконання робіт (надання послуг), усно або у телефонному режимі повідомляти про це Замовника.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. відмовитися від виконання робіт (надання послуг), якщо Замовник надає неякісні Матеріали або надав транспортний засіб та/або його складові частини, системи пізніше погодженого часу з Виконавцем;

4.4.2. припинити виконання робіт (надання послуг) у разі, коли Замовник своєчасно не виконав умови цього Договору;

4.4.3. відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі недотримання ним правил експлуатації транспортного засобу (його складових частин, систем);

4.4.4. вимагати від Замовника оплатити вартість фактично виконаних робіт (наданих послуг), використаних Матеріалів Виконавця, а також компенсувати вартість Матеріалів, замовлених Виконавцем для виконання робіт (надання послуг), у разі розірвання цього Договору за ініціативою Замовника;

4.4.5. за погодженням із Замовником змінити строки виконання робіт (надання послуг), ціну на роботи (послуги), Матеріали. Відповідні зміни відображаються у відповідному Акті наданих послуг за результатами фактично наданих Замовнику послуг;

4.4.6. за відсутності потрібних Матеріалів та за умови виконання Замовником умов оплати, вказаних у Розділі 3 цього Договору, — здійснити замовлення та поставку таких;

4.4.7. відмовити в наданні Гарантійного обслуговування в наступних випадках:

 • якщо пошкоджена маркерна пломба, що встановлена Виконавцем;
 • доставки транспортного засобу та/або його складових частин (систем) на ремонт після закінчення гарантійного строку;
 • якщо є наявність механічних пошкоджень;
 • пошкодження транспортного засобу та/або його складових частин (систем), внаслідок несправності інших систем (коли неможливо точно визначити несправність та/або її причини), а також у разі відмови Замовником від рекомендацій Виконавця;
 • у разі порушення обкатного режиму руху;
 • у разі порушення технології встановлення гарантійної складової частини (системи);
 • у разі неправильної експлуатації транспортного засобу;
 • у разі не виконання в повному обсязі або частково рекомендації Виконавця, вказаних в Актах наданих послуг.

4.4.8. здійснювати тестові поїздки (обкати) на транспортному засобі Замовника згідно п. 5.5. цього Договору.

5. ПЕРЕДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

5.1. Транспортний засіб приймається на технічне обслуговування та/або ремонт від Замовника тільки за наявності документів, зазначених в п. 4.1.6. Договору.

5.2. Замовник, акцептуючи цей Договір, надає згоду на те, що додатком до цього договору є/можуть бути фото автомобіля (які засвідчують його стан), здійснені Виконавцем під час приймання його на ремонт.

5.3. Отримання транспортного засобу та/або його складових частин (систем) Замовником здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Замовнику повідомлення «Про закінчення робіт з ремонту та /або технічного обслуговування транспортного засобу та/або його складових частин (систем)». Направлення зазначеного повідомлення здійснюється будь-яким шляхом зручним для сторін (направлення на поштову адресу, електрону адресу, смс-повідомлення на мобільній телефон або мессенджер, шляхом здійснення дзвінка на мобільний телефон, або іншим зручним способом обумовленим сторонами).

У разі, якщо Замовник не здійснить прийомку транспортного засобу та/або його складових частин (систем) протягом обумовленого строку, він зобов’язується компенсувати Виконавцю витрати за зберігання транспортного засобу та/або його складових частин (систем) з розрахунку 300 грн/доба. У випадку зберігання транспортного засобу та/або його складових частин (систем) понад п’ять календарних днів, Виконавець залишає за собою право передати транспортний засіб та/або його складові частини (системи) на зберігання до сторонніх організацій та/або звернутися до правоохоронних органів з метою розшуку власника транспортного засобу та/або з метою передачі такого транспортного засобу на зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

Послуги сторонніх організацій оплачуються Замовником самостійно. Виконавець не несе відповідальності за збереження транспортного засобу та або речей, залишених у ньому.

В забезпечення Замовником взятих на себе зобов’язань за цим пунктом, Виконавець має право застосувати вид забезпечення зобов’язання, передбачене п. 8.4 цього Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальність за зберігання речей, залишених в транспортному засобі.

5.5. Акцептуючи цей Договір Замовник розуміє, що для якісного та змістовного надання послуг Виконавцю необхідно здійснювати тестові поїздки (обкати) на транспортному засобі Замовника, тому останній надає Виконавцю право на здійснення таких поїздок.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ). ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів та/або їх складових частин (систем) виконується Виконавцем відповідно до вимог експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та нормативних документів.

6.2. При відсутності потрібних для виконання ремонту (технічного обслуговування) Матеріалів, Виконавець за погодженням з Замовником замовляє необхідні для виконання робіт (надання послуг) Матеріали, за умови їх оплати відповідно до цього Договору.

У такому випадку строк виконання робіт починає свій перебіг з моменту отримання Виконавцем необхідних матеріалів.

Термін поставки замовлених Виконавцем Матеріалів складає не більше 30 (тридцяти) робочих днів з дня надходження на рахунок Виконавця оплати за замовлені Матеріали. Термін виконання робіт (надання послуг) збільшується на термін поставки замовлених Матеріалів, якщо транспортний засіб та/або його складові частини (системи) Замовника залишається на цей час на технічному обслуговуванні або в ремонті. У разі підвищення курсу долара США та/або Євро більш ніж на 10% з дня замовлення Виконавцем таких Матеріалів для виконання робіт (надання послуг) за цим Договором, Виконавець збільшує ціну Матеріалів, раніше погоджених з Замовником.

6.3. На вимогу Замовника, при виконанні ремонтних робіт та технічного обслуговування (наданні послуг), можуть бути використані Матеріали, системи надані Замовником. Виконавець в такому разі не відповідає за наслідки використання таких Матеріалів та завдану шкоду. На надані Замовником Матеріали, та виконані роботи (надані послуги) з їх використанням (встановленням) гарантія Виконавця не поширюється.

6.4. Складові частини (системи), запасні частини, що були замінені в процесі ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем), утилізуються Виконавцем і поверненню не підлягають.

За бажанням Замовника такі матеріали можуть повертаються Замовнику в момент отримання транспортного засобу з ремонту, про що Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця акцептуючи цей Договір.

6.5. Виконавець негайно попереджає Замовника і, до прийняття узгодженого з ним усно або в телефонному режимі рішення, припиняє виконання робіт (надання послуг) у випадку:

 • виявлення дефектів транспортного засобу та/або його складових частинах або непридатності для застосування наданих Замовником Матеріалів;
  • виникнення не передбачених і не залежних від Виконавця наслідків виконання вимог Замовника по роботах (послугах).

6.6. Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявлених у процесі виконання робіт (надання послуг) обставин, які негативно впливають на безпеку транспортного засобу, Виконавець може відмовитися від виконання цього Договору і вимагати відшкодування витрат, понесених внаслідок часткового виконання цього Договору, у тому числі компенсації вартості матеріалів (запасних частин, складових частин, систем), замовлених Виконавцем для виконання робіт (надання послуг).

6.7. Послуги, передбачені розділом 1 цього Договору, вважаються наданими з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг, після фактичного виконання робіт (надання послуг) з технічного обслуговування та ремонту. Транспортний засіб та/або його складові частини (системи) повертаються на підставі Акту наданих послуг.

6.8. У випадку не підписання Замовником Акту наданих послуг протягом трьох робочих днів з моменту отримання Актів – Акти вважаються підписаними та роботи виконані (послуги надано) вчасно та в повному обсязі. Виконавець має право не повертати Замовнику його транспортний засіб та/або його складові частини до підписання Замовником Акту наданих послуг.

6.9. По закінченні виконання робіт (надання послуг) та після підписання Акту наданих послуг транспортний засіб та/або його складові частини (системи) видаються Замовнику або особі, уповноваженій Замовником на отримання транспортного засобу, про що робиться відповідна відмітка в Заявці на ремонт.

6.10. Право Замовника на пред’явлення претензій до Виконавця здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту підписання Замовником Акту наданих послуг. Гарантійні випадки визначаються в Акті наданих послуг, а випадки, коли гарантійне обслуговування не проводяться визначені в п. 4.4.7. цього Договору.

6.11. Якщо Виконавець здійснює ремонт (надає послуги) з технічного обслуговування і ремонту складових частин (систем) окремо від транспортного засобу, то Виконавець не несе відповідальності та не надає гарантійних зобов’язань на послуги (роботи), пов’язані зі встановленням (монтажем/демонтажем) запасних частин, складових частин, систем, витратних матеріалів до транспортного засобу.

Виконавець не несе матеріальних затрат пов’язаних з установкою/зняттям вузлів/агрегатів (у тому числі повторних). Претензії розглядаються лише за умови доставки Замовником вузла/агрегату на місце проведення ремонту Виконавцем за рахунок Замовника. Виконавець має право вимагати доставки транспортного засобу з встановленим вузлом/агрегатом на територію Виконавця для проведення діагностики та виявлення причини претензій. Всі витрати у даному випадку здійснюються за рахунок Замовника.

6.12. Замовник попереджений, що Виконавець без будь-яких наслідків для себе, може відмовити у прийнятті автомобіля на ремонт з повним балоном газу.

6.13. Акцептуючи цей договір Замовник у повній мірі розуміє, що будь-який вид діагностики, що проводиться Виконавцем це – сукупність методів та засобів направлених на визначення технічного стану транспортного засобу.

Оцінка та трактування отриманих фахівцем даних про технічний стан транспортного засобу може відрізнятися методологією проведення, а тому є суб’єктивною та не підлягає оскарженню. Кошти за проведення діагностики поверненню не підлягають.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або затримка виконання безпосередньо або опосередковано викликані обставинами форс-мажору. Сторона, яка посилається на положення цього Пункту, повинна не пізніше, ніж через 10 (десять) днів, надати письмове повідомлення іншій Стороні про природу настання та очікувану тривалість обставин форс-мажору, і докладе усіх зусиль для обмеження впливу цих обставин з метою якнайшвидшого виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору та/або обов’язків згідно із чинними в Україні нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх зобов’язань, передбачених п 4.1 цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки для Замовника і невиконання Виконавцем своїх зобов’язань за даним Договором або їх часткового виконання.

8.2. За порушення строків розрахунків, передбачених п. 3.3 цього Договору, Замовник сплачує за кожен календарний день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від загальної суми заборгованості. Оплата пені не звільняє Замовника від зобов’язання оплати простроченого платежу.

8.3. У разі односторонньої необґрунтованої відмови Замовника від цього Договору він відшкодовує Виконавцю збитки у розмірі 100% вартості спеціально замовлених Виконавцем Матеріалів, які не були використані Виконавцем у роботі внаслідок такої відмови.

8.4. Виконання зобов’язання Замовника з оплати робіт (послуг) забезпечується також притриманням відповідно до § 7 Глави 49 Цивільного Кодексу України. Виконавець притримує транспортний засіб та/або його складові частини (системи) Замовника у себе до дня проведення 100% оплати за надані Виконавцем послуги (виконані роботи) та Матеріали. Підписуючи цей договір, Замовник підтверджує, що він попереджений про притримання його транспортного засобу та/або його складових частин (систем) до повної оплати за надані Виконавцем послуги (виконані роботи) та Матеріали.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за зберігання речей, залишених в транспортному засобі.

8.6. У випадку, якщо протягом 3-х календарних днів Замовником не буде прийнято рішення щодо проведення ремонту транспортного засобу, що був залишений у Виконавця, та не був забраний Замовником, останній сплачує Виконавцю вартість простою транспортного засобу у розмірі 300,00 грн. (триста гривень 00 коп.) за добу.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, якими спричинена шкода транспортному засобу та/або його складовим частинам (системам), в результаті якої транспортний засіб Замовника зазнав певних матеріальних збитків (вчинення злочинів з даним транспортним засобом сторонніми особами, спричинення шкоди умисно чи з необережності тощо).

8.8. За ухилення від отримання та/або ігнорування повідомлення «Про закінчення робіт з ремонту та /або технічного обслуговування транспортного засобу та/або його складових частин (систем)», Замовник додатково сплачує одноразовий штраф у розмірі 25% від вартості робіт з ремонту та /або технічного обслуговування транспортного засобу та/або його складових частин (систем).

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Замовник, який надав Виконавцю транспортний засіб та/або його складові частини (системи) для надання послуги, вважається таким, що прийняв пропозицію про укладення договору про технічне обслуговування транспортного засобу та/або його складових частин (систем) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. При прийнятті Виконавцем транспортного засобу та/або його складових частин (систем) договір вважається укладеним, якщо Виконавець не відмовить Замовнику протягом 3-х робочих днів. У випадку відмови в укладенні договору Виконавець повертає Замовнику платіж.

9.2 За бажанням Замовник може звернутися до Виконавця з проханням про укладання двостороннього Договору про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу та/або його складових частин (систем) у письмовій формі.

9.3. Умови даного публічного договору (оферти) приймаються Замовником повністю та безумовно.

У Випадку наявності між Замовником та Виконавцем двостороннього Договору про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу та/або його складових частин (систем), укладеного у письмовій формі, Сторони керуються умовами такого двостороннього договору.

9.4. Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та кваліфікований електронний підпис (далі КЕП). Сторони визнають, що будь-які документи, складені та надані однією Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням КЕП засобами телекомунікаційного зв’язку або на електронних носіях, як оригіналами, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) Сторони, що склала такий документ.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.